Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Valtion koulukodit


Valtion koulukodit - Harviala

Vuorelan koulukoti

Vuorelantie 73, 03100 Nummela
p. 029 524 4700

Koulukodin henkilöstö

Vuorelan koulukoti

Vuorelan koulukoti sijaitsee Hiidenveden rannalla, noin viiden kilometrin päässä Nummelan keskustasta ja 50 kilometrin päässä Helsingistä. Toimintamme tavoitteena on lisätä nuorten opiskelutaitoja, sosiaalisuutta, arjen hallintaa, vastuuta, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä hyviä selviytymisedellytyksiä. Toimintatapamme ovat yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja perhekeskeisiä. Vuorelassa voi asua 26 nuorta, työntekijöitä on 46.

Asuminen

Vuorela asuinympäristönä on viihtyisä, tilat ovat kodinomaiset ja ympäröivä luonto kaunis. Lähes kaikki rakennukset ovat vuosisadan vaihteesta, mutta vanhat tilat on peruskorjattu vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Tytöt asuvat Hannalassa, Miehelässä tai Vanhalassa ja pojat Opistolassa, jokaisella nuorella on oma huone. Yhdessä asuminen vaatii sosiaalisia taitoja, jotka lisääntyvät harjoittelemalla. Tarkoitus on, että nuoret ottavat vastuuta omasta ja toisten viihtyvyydestä.
Vuoden 2005 alusta alkaen Vuorela on ollut ns. savuton alue. Tupakoimattomuus koskee sekä henkilökuntaa, nuoria että vierailijoita. Nuoret saavat halutessaan mieliteon helpottamiseksi korva-akupunktiota. Asuin- ja työympäristö on muuttunut savuttomuuden ansiosta viihtyisämmäksi ja terveellisemmäksi.

Koulunkäynti

Vuorelassa on oma peruskoulu, jota käyvät Vuorelassa asuvat nuoret. Opetuksesta vastaavat rehtori, neljä opettajaa, neljä koulunkäyntiavustaja ja oppimisvaikeuksiin perehtynyt psykologi. Opetusryhmissä on 4-8 oppilasta.
Koulunkäyntiä tuetaan monin erilaisin keinoin niin koulussa kuin osastoillakin. Jokaiselle nuorelle nimetään omaopettaja, joka perehtyy oppilaan asioihin ja pitää tarvittaessa yhteyttä oppilaan perheeseen. Erityisopettaja ja psykologi kartoittavat oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat auttavat läksyissä niin, että annetut tehtävät tulevat tehdyksi. Onnistuminen säännöllisessä koulunkäynnissä parantaa nuoren käsitystä itsestään oppijana. Tämä lisää uskoa onnistua myös jatko-opinnoissa.
Peruskoulun päättäneet Vuorelan oppilaat voivat aloittaa opiskelun toisella asteella myös Vuorelassa asuen. Tähän ratkaisuun päädytään yhdessä neuvotellen ja on tärkeää, että nuori itse ja perhe hyväksyvät suunnitelman.

Omaohjaajatyö

Jokaisella nuorella on Vuorelassa omaohjaaja. Hän hoitaa nuoren kanssa yhdessä asioita sekä pitää huolta, että nuori tulee ymmärretyksi ja hänen on hyvä olla. Vuorelassa pidetään mm. omaohjaajatunteja, joiden aikana erilaisten tehtävien ja keskustelun avulla on mahdollista keskittyä tärkeisiin asioihin. Omaohjaaja pitää yhteyttä nuoren perheeseen sekä muihin läheisiin. Viikonloppuisin nuorella on mahdollisuus olla perheensä kanssa sopimusten mukaan joko kotona tai perheasunnossa Vuorelassa.
Nuoren asiakassuunnitelman tueksi Vuorelassa laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota käsitellään säännöllisesti neuvotteluissa. Näin pyritään tukemaan nuoren myönteistä kehitystä ja asetetaan hoidolle, kasvatukselle ja koulunkäynnille tavoitteita ja sovitaan tarvittavista menettelyistä. Jokaisella nuorella on hoitotiimi, johon kuuluvat omaohjaaja, omaopettaja, perhetyöntekijä ja psykologi.

Perhetyö

Vuorelan perhetyö koostuu neuvotteluista, hoidollista keskusteluista ja arkisesta kanssakäymisestä. Sijoituksen alussa tehdään perhetyön tarpeen arviointi. Vanhempia tavataan yhdessä nuoren kanssa ja erikseen. Näin toimitaan kaikkien perheiden kanssa ja taataan tasavertainen mahdollisuus tulla kuulluiksi. Alkutapaamisissa ovat mukana nuoren ja vanhempien lisäksi omaohjaaja ja perhetyöntekijä. Tapaamisten perusteella tehdään suunnitelma jatkotyöskentelystä. Sijoituksen päättyessä voidaan haluttaessa sopia perhetyön jatkumisesta. Sijoituksen jälkeinen perhetyö on tarkoitettu tukemaan siirtymävaihetta, kun nuoren sijoitus Vuorelassa päättyy ja jos nuori palaa kotiin.

Terveydenhoito

Perusterveydenhuolto hoidetaan Nummelan terveyskeskuksessa ja lisäksi Vuorelan koulussa on mahdollisuus tavata kouluterveydenhoitajaa. Osa tutkimuksista ja hoidoista tehdään kotipaikkakunnalla. Vuorelassa arvioidaan päihdehoidon ja nuorisopsykiatrisen hoitokontaktin tarve. Vuorelan hoitomalli sisältää runsaasti mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja lisäksi nuorelle voidaan suunnitella erilaisia tehostetun hoidon jaksoja. Nuorisopsykiatrian palvelut löytyvät joko Nummelasta tai kotipaikkakunnalta.

Henkilöstö

Pidämme tärkeänä, että Vuorelan koulukodissa on eri ammattiryhmissä riittävästi kyvykästä ja työstään kiinnostunutta henkilökuntaa. Tarjoamme turvalliset työolot, mahdollisuuden kiinnostavaan ja kehittävään työhön sekä työn tuottamaan tyydytykseen. Työntekijöiltä edellytetään osallisuutta työyhteisössä, valmiutta keskustella ja muuttaa tarvittaessa olemassa olevia sisältöjä ja käytäntöjä. Vuorelassa työntekijät osallistuvat ammatilliseen täydennyskoulutukseen (mm. perhetyön menetelmät, psykiatrinen lisäkoulutus, kiintymyssuhde ja traumakoulutus) ja eri ammattiryhmien työneuvotteluihin. Vuorelassa on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Työnohjaajat ovat olleet perheterapian, päihdetyön, työyhteisön kehittämisen ja traumaterapian asiantuntijoita.

 

 

Vuorelan laatukäsikirja

 

Vuorelan koulukodin historia

Kokemuksia Vuorelasta

Töissä Vuorelassa

 

Äidin ajatuksia

 

Äidin kokemuksia

perhetyöstä