Valtion koulukotien ja Vankilan perheosaston johtokunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asettanut Valtion koulukodeille ja Vankilan perheosastolle lain (1379/2010)

3 §:n mukaisesti yhteisen johtokunnan.

 

Johtokunnan toimikausi

Johtokunnan toimintakausi alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2018.

 

 

Johtokunnan jäsenet

THL on nimennyt johtokunnan jäseniksi heidän suostumuksensa mukaisesti (nimeämispyyntö, THL/1328/0.03.00/2014) seuraavat henkilöt:

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: puheenjohtaja, hallintojohtaja Jaakko Penttinen

Kuntaliitto: varajäsen, erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Maija Gartman

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: varajäsen, sosiaalihuollon ylitarkastaja Elisa Roimaa

Vanajan vankila: johtaja Kaisa Tammi-Moilanen

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus: varajäsen Riitta Kari

Opetushallitus: opetusneuvos Pirjo Koivula

Varajäsen: rehtori emerita Sirpa Lautjärvi

Opetushallitus: opetusneuvos Maj-Len Engelholm

Opetushallitus / Pedersören kunta: varajäsen, opetusjohtaja Rolf Sunqvist

Lastensuojelun Keskusliitto: toiminnanjohtaja Seppo Sauro

Varajäsen: ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

Nuorisotutkimusseura: ma. tutkimuspäällikkö, VTT Elina Pekkarinen

Varajäsen: yliopistonlehtori, FT Kaisa Vehkalahti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: tutkimusprofessori Mauri Marttunen

Varajäsen: tutkimusprofessori Jaana Suvisaari

 

 

Sihteeri ja asiantuntijat

Asioiden esittelijänä ja kokouksien sihteerinä toimii THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden johtaja ellei ohjesäännöstä muuta johdu. Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

 

 

Johtokunnan tehtävät

Valtion koulukotien ja Vanajan vankilan perheosaston yhteisen johtokunnan tehtävänä on:

 

 1. Hyväksyä valtion koulukotien ja vankilan perheosaston (myöhemmin ”lastensuojeluyksiköt”) johtosääntö;
 2. Kehittää, valvoa ja yhteen sovittaa lastensuojeluyksiköiden toimintaa sekä tehdä aloitteita niiden tuloksellisuuden ja    toimintaedellytysten parantamiseksi;
 3. Edistää lastensuojeluyksiköiden yhteistoimintaa lastensuojeluyksikköön sijoitettujen tai siellä opiskelevien lasten ja nuorten huoltajien sekä alan viranomaisten ja yhteisöjen kanssa;
 4. Hoitaa soveltuvin osin kunnan kouluviranomaiselle kuuluvat tehtävät;
 5. Hyväksyä lastensuojeluyksiköiden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 6. Hyväksyä lastensuojeluyksiköiden tilinpäätös ja toimintakertomus;
 7. Osallistua THL:n määräämällä tavalla lastensuojeluyksiköiden tulossopimuksen valmisteluun;
 8. Valita vankilan perheosaston lastensuojelutehtävistä vastaava palveluntuottaja;
 9. Seurata lastensuojeluyksiköille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista;
 10. Nimittää lastensuojeluyksikön johtaja ja apulaisjohtaja, myöntää heille virkavapaus ja määrätä sijainen;
 11. Vahvistaa lastensuojeluyksiköiden palvelut ja niistä perittävät maksut;
 12. Ratkaista muut lastensuojeluyksiköitä koskevat asiat, joita ei johtosäännössä tai muuten ole määrätty tai säädetty  lastensuojeluyksikön johtajan, rehtorin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.

© Valtion koulukodit 2018

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design